Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Ja, zákonný zástupca/prihlasovateľ, týmto dávam/-e Spoločnosti Learn2Code o.z., sídlom: Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava, IČO: 42 346 703 (ďalej len: „Prevádzkovateľ“) dobrovoľný súhlas na spracúvanie jeho/jej osobných údajov za účelom:

  1. uvedenia osobných údajov (meno, priezvisko, dátum narodenia, trieda, škola) na súpisku pre súťaž Galaxiáda, ktoré sú potrebné na zaradenie žiaka do jednotlivých súťažných kategórií aj podľa veku
  2. zverejňovania ním/ňou vytvorených programov a aplikácií ako aj s uvedením osobných údajov žiaka (meno, priezvisko, trieda, škola, vek) na webovej (www.galaxycodr.com) a facebookovej stránke prevádzkovateľa
  3. zverejnenia osobných údajov žiaka (meno, priezvisko, trieda, škola) pri zverejňovaní výsledkov dosiahnutých v súťaži Galaxiáda
  4. zverejňovania fotografie a videí zo vzdelávacích akcií za účelom propagácie aktivít prevádzkovateľa a ich rozvoja, prípade dokladovania uskutočnených akcií, na ktoré organizácia získala grant.

Spoločnosť Learn2Code o.z., sídlom: Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava, IČO: 42 346 703 ako prevádzkovateľ internetového sídla www.galaxycodr.com (ďalej len „prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane.

Webstránka www.galaxycodr.com používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.

K poskytnutiu osobných údajov užívateľa môže dôjsť pri dobrovoľnej registrácii k odberu newsletteru za pomoci takej e-mailovej adresy, z ktorej možno určiť jeho totožnosť, alebo pri dobrovoľnom vyplnení kontaktného formulára spojeného s vybraným obsahom webových stránok.

Súhlas užívateľa podľa predošlého odseku nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia súhlasu zaškrtnutím príslušného políčka v online formulári a trvá do odvolania súhlasu užívateľom. Prevádzkovateľ má právo spracúvať poskytnuté údaje počas trvania súhlasu. Objednávateľ má právo na zmenu alebo odstránenie osobných údajov elektronickou správou na info@galaxycodr.com

Kontakty

Naše koordináty

48° 10' 4.3896'' N, 17° 8' 20.6268'' E, planet Earth.
info@galaxycodr.com