Heading

Organizátor a partner súťaže

 1. Organizátorom súťaže s názvom „GalaxyCodr súťaž“ (ďalej len „Súťaž“) je organizácia Learn2Code o.z., so sídlom na ulici Kultúrna 278/17, 01003 Žilina, IČO: 42 346 703 (ďalej len „Organizátor“)
 2. Partneri Súťaže sú uvedení na www.galaxycodr.com.
 3. Miesto konania Súťaže: www.galaxycodr.com.
 4. Organizátor vydáva tieto Všeobecné pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“).
 5. Cieľom Súťaže je propagácia moderných vzdelávacích technológií, nástrojov a digitálneho obsahu zameraného na vzdelávanie základných princípov programovania prostredníctvom hry www.galaxycodr.com.

Trvanie súťaže

 1. Doba trvania Súťaže je 16. september 2021 o 20:00:00 hod/min/sek až 16. november 2021 o 20:00:00 hod/min/sek.

Účastníci súťaže

 1. Účastníkom súťaže (ďalej len „Súťažiaci“) môže byť iba žiak základnej školy, fyzická osoba, ktorá súhlasí s Pravidlami Súťaže. V prípade neplnoletej osoby za jej účasť v Súťaži zodpovedá zákonný́ zástupca neplnoletej osoby. Každý Súťažiaci je povinný́ potvrdiť a odoslať elektronickou formou svoj súhlas s Pravidlami Súťaže, ktorý sa nachádza na stránke www.galaxycodr.com.
 2. Súťažiacimi nemôžu byť zamestnanci v hlavnom pracovnom pomere Organizátora a jemu blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Ak sa preukáže, že výherca Súťaže je touto osobou, nemá právny nárok na výhru a výhra zostáva k dispozícii Organizátora.
 3. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži:
  1. vyhlasuje, že je občanom SR;
  2. vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti, ktoré uviedol v súvislosti so Súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.

Podmienky a priebeh súťaže

 1. Súťaž prebieha v 2 kategóriách:
  1. Jednotlivci (každý Súťažiaci samostatne)
  2. Školy (ZŠ a primy až kvarty 8-ročných gymnázií)
 2. Do kategórie jednotlivci sú zaradení všetci Súťažiaci, ktorí splnili podmienky kvalifikácie, ktorými sú:
  1. Prejdenie aspoň 1. planéty Sandy
  2. Vyzbieranie všetkých (osemdesiat) digitálnych hrdinov

Vyhodnotenie súťaže

 1. Súťažiaci získava za každú úspešne prejdenú planétu 1 hlas, spolu je 5 planét a môžu získať maximálne 5 hlasov.
 2. V kategórii Jednotlivci budú víťazi určení náhodným výberom. Čím viac hlasov Súťažiaci získal, tým má väčšiu šancu na výhru.
 3. V kategórii Školy vyhráva v každom z ôsmich krajov škola, ktorá získala najviac hlasov od svojich žiakov. Celkovo vyhráva 8 škôl, každá z iného kraja.
 4. Slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie cien prebehne dňa XY. December 2021 o 21:00:00 na slávnostnom ceremoniáli, online na stránke www.galaxycodr.com.

Výhry

 1. Jednotlivé výhry bude Organizátor zverejňovať priebežne.
 2. Zoznam výhier bude uvedený na www.galaxycodr.com
 3. Každý́ výherca sa zaväzuje, že po oznámení o výhre, bude plniť pokyny Organizátora Súťaže.
 4. Výhry nie je možné meniť ani zamieňať za ostatné výhry.

Oznámenie výhry

 1. Výhercovia budú kontaktovaní a oboznámení o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom telefonátu, e-mailu alebo poštou. Zoznam výhercov Súťaže bude zverejnený dňa XY. Decembra 2021 o 10:00:00 na stránke www.galaxycodr.com.
 2. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre uvedené výhry boli splnené, alebo nie.
 3. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa Pravidiel Súťaže, výhra zostáva v prospech Organizátora.

Osobné údaje

 1. Každý Súťažiaci registráciou do Súťaže dáva súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na www.galaxycodr.com. Tie môžu byť použité v pozitívnej marketingovej komunikácii Organizátora. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a Súťažiaci ho môže kedykoľvek odvolať písomnou formou na email info@galaxycodr.com.
 2. Každý Súťažiaci zároveň berie na vedomie a súhlasí s tým, že Organizátor alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Organizátorom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania (v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov) a používať údaje Súťažiaceho v súlade s právnym poriadkom SR.

Dane

 1. Organizátor nezodpovedá za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Osobitné ustanovenia

 1. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, na zmenu termínov Súťaže a na zmenu dĺžky trvania Súťaže. Akúkoľvek zmenu týkajúcu sa Pravidiel Súťaže, dĺžku trvania Súťaže alebo zrušenie Súťaže, Organizátor zverejní na stránke www.galaxycodr.com.
 2. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Súťažiacimi.
 3. Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Organizátora konečné a záväzné.
 4. Každý Súťažiaci sa môže s týmito Pravidlami Súťaže oboznámiť na stránke www.galaxiada.sk. Zapojením sa do Súťaže vyjadruje Súťažiaci svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

Kontakty

Naše koordináty

48° 10' 4.3896'' N, 17° 8' 20.6268'' E, planet Earth.
info@galaxycodr.com